Ordensreglement

Sist oppdatert 7. mai 2024

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Alle skal føle seg trygge i biblioteket.

Generelt

Alle besøkende må følge Steinkjer bibliotek sitt regelverk (låneregler og ordensregler) samt alminnelige regler for god oppførsel. Reglene gjelder både i betjent tid og for meråpent.

Rusmidler

Personer som bruker, eller er påvirket av eller kjøper og selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket. Dette gjelder også medbrakt alkohol.

Annen sjenerende oppførsel

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse skal vises bort fra biblioteket.

Straffbare forhold

Vold og trusler mot besøkende eller ansatte, tyveri, hærverk eller andre straffbare forhold medfører anmeldelse og besøksforbud fra biblioteket. Ved skade på utstyr eller inventar som skyldes hærverk eller uvettig bruk kan bruker bli erstatningsansvarlig, jfr skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2.

Annet

Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Sykler, rullebrett, rulleskøyter og liknende er ikke tillatt.

Følger ved brudd på ordensreglementet:

Ved brudd på reglene vil personalet eller vekter på en høflig måte gjøre deg oppmerksom på de krav som biblioteket stiller. Dersom en slik oppfordring ikke følges kan vedkommende vises bort fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen. Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestenging, anmeldelse og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutningen om utestenging fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig.

I de tilfeller identiteten til personen(e) ikke er kjent kan beslutningen formidles direkte til vedkommende. Lovbrudd kan føre til anmeldelse.

Brudd på avtale om tilgang til meråpent bibliotek medfører at tilgangen stenges.

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i biblioteklover §4, tredje ledd.

Kontakt

Steinkjer kommune
Bygget med Libry Content